LSC1_1200_800

Dokumentai

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 13 d.
sprendimu Nr. 5TS-1321

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS

1. Mokinių priėmimo į VšĮ Lazdijų sporto centrą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į VšĮ Lazdijų sporto centrą (toliau – Sporto centras) mokytis pagal formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo vaikų švietimo programas ir išbraukimą iš Sporto centro mokinių sąrašų.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais, Sporto centro įstatais, Sporto centro direktoriaus įsakymais ir kitais neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais dokumentais.
3. Tvarkos aprašas skelbiamas Sporto centro interneto svetainėje.

II. SPORTINIO UGDYMO ETAPAI IR MOKYMOSI TRUKMĖ

4. Sporto centre mokiniai gali rinktis esamų sporto šakų sportinio ugdymo programas.
5. Ugdymo procesas vykdomas etapais:
5.1. pradinio rengimo (trukmė 1–2 metai);
5.2. meistriškumo ugdymo (trukmė 1–5 metai);
5.3. meistriškumo tobulinimo (trukmė 1–3 metai);
5.4. didelio meistriškumo (trukmė 1–3 metai);
5.5. bendro fizinio rengimo (trukmė 1–4 metai).

III. PRIĖMIMO SĄLYGOS

6. Į Sporto centrą priimami Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys ar besimokantys mokiniai, o esant laisvų vietų, gali būti priimami mokiniai ir iš kitų savivaldybių.
7. Mokiniai priimami vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis ir atsižvelgiant į mokinių amžių, turimas sukomplektuotas mokymo grupes ir Sporto centro galimybes.
8. Mokytis pagal sportinio ugdymo programas priimami 5–19 metų mokiniai.
9. Tėvai, globėjai (rūpintojai), pageidaujantys mokyti vaikus Sporto centre, pateikia prašymą, vaiko gimimo liudijimo arba asmens tapatybės kortelės kopiją ir sveikatos pažymėjimą.
10. Prašymą už vaiką iki 14 metų jo vardu pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 iki 18 metų – prašymą pateikti gali pats mokinys, turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.
11. Prašymai mokytis, gimimo liudijimo arba paso (asmens tapatybės kortelės) kopijos priimamos ir registruojamos Sporto centre teisės aktų nustatyta tvarka
12. Prašyme Sporto centro direktoriui nurodoma:
12.1. mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;
12.2. ugdymo programa, kurią asmuo siekia lankyti, pageidaujamos paslaugos;
12.3. tėvų, globėjų (rūpintojų) adresas, telefonas, darbovietė.
13. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
13.1. mokinio sveikatos būklės pažyma;
13.2. gimimo liudijimo arba paso (asmens tapatybės kortelės) kopija.
14. Priėmimas į sporto centrą vykdomas:
14.1. pagrindinis priėmimas – paskutiniąją gegužės savaitę;
14.2. papildomas priėmimas – iki rugsėjo 30 dienos (jei nesukomplektuojamos grupės pagrindinio priėmimo metu);
14.3. jei yra laisvų vietų, mokiniai į Sporto centrą papildomai priimami iki gruodžio 31 d.
15. Grupių komplektavimą organizuoja Sporto centro direktorius.

IV. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

16. Mokinių priėmimas į Sporto centrą įforminamas Sporto centro direktoriaus įsakymu.
17. Su priimtų į Sporto centrą mokinių tėvais, globėjais (rūpintojais) iki pirmos mokymosi dienos sudaroma Mokymo sutartis (toliau – Sutartis). Sutartyje aptariami Sporto centro, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
18. Už vaiką iki 14 metų Sutartį pasirašo vienas iš tėvų, globėjų (rūpintojų). Nuo 14 iki 18 metų mokinys Sutartį gali pasirašyti pats, turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.
19. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama Mokinių priėmimo į Sporto centrą sutarčių registravimo knygoje.
20. Sporto centro teikiamos formalųjį švietimą papildančios ir neformaliojo švietimo paslaugos yra nemokamos.

V. ŠALINIMAS IŠ SPORTO CENTRO

21. Mokinys šalinamas iš Sporto centro:
21.1. už šiurkščius Sporto centro įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;
21.2. daugiau kaip du mėnesius be pateisinamos priežasties nelankantis užsiėmimų.
22. Mokinys iš Sporto centro šalinamas:
22.1. 21.1 papunktyje numatytu atveju – trenerių tarybos teikimu;
22.2. 21.2 papunktyje numatytu atveju – trenerio teikimu.
23. Pašalinimas įforminamas Sporto centro direktoriaus įsakymu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsako Sporto centro direktorius.
25. Šio Tvarkos aprašo vykdymą prižiūri Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
26. Mokinių priėmimo į Sporto centrą tvarkos aprašo keitimus, pildymus tvirtina Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

________________________

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 13 d.
sprendimu Nr. 5TS-1322

SUAUGUSIŲJŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Suaugusiųjų priėmimo į VšĮ Lazdijų sporto centrą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja suaugusiųjų priėmimą lankyti treniruotes VšĮ Lazdijų sporto centre (toliau – Sporto centras), nustato prašymų pateikimo ir ugdymo programų pasirinkimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, VšĮ Lazdijų sporto centro įstatais.
3. Suaugusiųjų sportinio ugdymo tikslas – sudaryti galimybes Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams sistemingai sportuoti organizuotose sporto pratybose.

II. SPORTINIO UGDYMO PROGRAMOS, TRUKMĖ IR PRIĖMIMAS

4. Suaugusiųjų priėmimo į Sporto centrą tvarkos aprašas skelbiamas Sporto centro internetinėje svetainėje.
5. Suaugusieji priimami atsižvelgiant į Sporto centro turimus specialistus, komplektuojamas mokymo grupes (vienodo parengtumo sportuojančių grupė, vadovaujama to paties trenerio) ir galimybes.
6. Suaugusiųjų sportinio ugdymo programą (pasirenkama sportinio ugdymo programa, kurios tikslas – suteikti pasirinktos sporto šakos žinių ir raiškos pagrindus, gebėjimus ir įgūdžius, dalykines kompetencijas bei sistemingai gilinanti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius) gali pasirinkti visi asmenys nuo 18 metų.
7. Suaugusiųjų priėmimas į Sporto centrą vykdomas visus metus.
8. Suaugusieji pateikia prašymą ir paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
9. Prašymai, paso arba asmens tapatybės kortelės kopijos priimamos ir registruojamos Sporto centre teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Priėmimas į Sporto centrą įforminamas Sporto centro direktoriaus įsakymu.
11. Suaugusieji ugdomi pagal bendro fizinio rengimo sportinio ugdymo programą.
12. Ugdymo trukmė – neribojama.
13. Bendro fizinio rengimo grupę gali sudaryti 12 ir daugiau žmonių.
14. Savaitinių užsiėmimų skaičius – 4–6 akademinės valandos.
15. Ugdymo proceso metu pasiekimai yra vertinami neformaliai, aptariant su sportuojančiuoju jo daromą pažangą.
16. Grupių komplektavimą organizuoja Sporto centro direktorius.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsako Sporto centro direktorius.
18. Mokestis už ugdymą Sporto centre mokamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.
19. Su suaugusiuoju sudaroma mokymosi sutartis, kurioje numatomi abiejų šalių (Suaugusiojo ir Sporto centro) įsipareigojimai.
20. Suaugusiųjų priėmimo į Sporto centrą tvarkos aprašo keitimus, pildymus tvirtina Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Attack was on:
Nov 20 2018 17:48 Attacker: 220.181.108.149 traffic is from: CN TARGET: /robots.txt