VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ĮSTATAI

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-1413 (Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-906 redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ĮSTATAI

1. Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro įstatai (toliau – įstatai) reglamentuoja viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro (toliau – Centro) teisinę formą, priklausomybę, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Centro grupę ir pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarką.
2. Centro pavadinimas – viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras.
3. Sutrumpintas Centro pavadinimas – VšĮ Lazdijų sporto centras.
4. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190613858.
5. Viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras tęsia Lazdijų sporto centro, įsteigto 1968 m. rugsėjo 1 d., veiklą.
6. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga.
7. Centro paskirtis – sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškai per sportą, organizuoti kūno kultūros ir sportinę veiklą Lazdijų rajono savivaldybėje.
8. Centro savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, kodas 111106842 (toliau – Savininkas). Lazdijų rajono savivaldybės kaip viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro dalininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas viešojoje įstaigoje Lazdijų sporto centre įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba.
9. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
10. Centro buveinė: Dzūkų g. 4, 67125 Lazdijai, Lietuvos Respublika.
11. Centro grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
12. Centro priklausomybė – Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaiga.
13. Centro mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymo forma – grupinio ir pavienio mokymosi.
15. Centre vykdomos šios neformaliojo švietimo programos: atskirų sporto šakų mokymo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo ir bendrojo fizinio parengimo programos.
16. Centras turi savo antspaudą su Centro pavadinimu, logotipą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
17. Centro veiklos laikotarpis neribotas.
18. Centro finansiniai metai – sausio 1 d.– gruodžio 31 d.
19. Centras yra ne pelno įstaiga, o gautas pajamas naudoja tik įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
20. Centrui neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose, ir neatlygintinai perduoti Centro turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Centro dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį.
21. Centras teisės aktų nustatyta tvarka gali būti paramos gavėjas.

22. Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas.
23. Centro švietimo veiklos rūšys, kitos švietimo veiklos rūšys ir kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
23.1. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
23.2. Sportinė veikla, kodas 93.1;
23.3. Sporto klubų veikla, kodas 93.12;
23.4. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
23.5. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla 96.04;
23.6. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
23.7. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
23.8. Sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
23.9. Nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
23.10. Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
23.11. Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.1;
23.12. Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.21;
23.13. Sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
23.14. Kitų turizmo priemonių nuoma, kodas 77.21.50;
23.15. Reklama, kodas 93.1;
23.16. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
23.17 Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, kodas 49.31.10.
24. Įstatymų nustatytais atvejais Centras gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavęs teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Centras privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios teisės aktuose numatytos kaip būtinos Centro veiklos sąlygoms.
25. Centro veiklos tikslas – skatinti vaikų ir suaugusiųjų sporto saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Lazdijų rajono savivaldybei šalies čempionatuose ir pirmenybėse bei tarptautiniuose sporto renginiuose.
26. Centro uždaviniai:
26.1. teikti neformalųjį vaikų švietimą;
26.2. vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
26.3. sudaryti sveikas ir saugias sąlygas gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, teikti jiems kokybiškas šios veiklos paslaugas;
26.4. diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti, padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
26.5. koordinuoti ir organizuoti kūno kultūros ir sporto veiklą Lazdijų rajono savivaldybėje;
26.6. rengti Centre kultivuojamų sporto šakų sportininkus Lazdijų rajono savivaldybės ir šalies rinktinėms komandoms;
26.7. organizuoti ir vykdyti mokinių bei suaugusiųjų treniruotes ir sportines varžybas;
26.8. puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus savybes;
26.9. skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais bei piliečiais;
26.10. organizuoti ir vykdyti įvairias sporto ir rekreacijos stovyklas, masinius sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto renginius, pagal poreikį organizuoti įvairių sporto šakų Lazdijų rajono savivaldybės pirmenybes ir kitus renginius;
26.11. teikti mokamas, dalinai mokamas ir nemokamas neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir sporto paslaugas sportininkams ir sportuojantiems asmenims, atlikti sutartinius darbus;
26.12. teikti kitoms įstaigoms, organizacijoms, žmonių grupėms ar pavieniams asmenims mokamas sporto pratybų, varžybų ar kitų sporto renginių organizavimo ar vykdymo paslaugas;
26.13. padėti specialių poreikių vaikams ir jaunimui adaptuotis visuomenėje per sportinę neformaliojo švietimo veiklą, įtraukti juos į sporto varžybas;
26.14. teikti ugdymo įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms metodinę, organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais;
26.15. teikti programas Lietuvos ir tarptautinių organizacijų fondams, ieškoti papildomo finansavimo šaltinių Lazdijų rajono savivaldybės sporto infrastruktūros gerinimui, rengti ir teikti projektus Europos Sąjungos programų ir struktūrinių fondų lėšoms gauti;
26.16. ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sveikos gyvensenos poreikį, gerinti sveikatą, lavinti fizinį kūno grožį;
26.17. palaikyti ryšius su Lietuvos kūno kultūros ir sporto organizacijomis;
26.18. plėtoti tarptautinius ryšius su kaimyninių šalių sportinėmis organizacijomis;
26.19. tvirtinti jaunimo ir suaugusiųjų Lazdijų rajono savivaldybės rinktinių komandų sudėtį ir trenerį ar vadovą;
26.20. ugdyti atvirą Europai ir pasauliui jaunuomenę, gebančią orientuotis liberalioje ir plačioje vertybių skalėje;
26.21. ugdyti jaunimo motyvacijų formavimą, socialinį aktyvumą;
26.22. per žiniasklaidos priemones propaguoti kūno kultūrą ir sportą;
26.23. per mokymo programas rengti savanorius kūno kultūros ir sporto veiklai.
27. Centras vykdo šias funkcijas:
27.1. užtikrina geros kokybės neformalųjį švietimą;
27.2. rengia ir įgyvendina, atsižvelgdamas į vietos ir Centro bendruomenės, vaikų ir jaunuolių poreikius, atskirų sporto šakų neformaliojo švietimo programas;
27.3. sudaro mokymosi sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;
27.4. rengia iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų finansuojamų sporto renginių programas ir jas įgyvendina;
27.5. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
27.6. organizuoja sportininkų pavėžėjimą į varžybas ir sporto renginius;
27.7. užtikrina higienos normas Centre, teisės aktų reikalavimams atitinkančią sveiką ir saugią treniruočių, varžybų ir sporto renginių bei darbo aplinką;
27.8. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;
27.9. inicijuoja, organizuoja bendrus projektus su kitomis įstaigomis, vietos bendruomenėmis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
27.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, susijusias su Centro veiklos sritimis.
28. Centras mokiniams, baigusiems sportinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduoda Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus.

29. Centras, vykdydamas savo veiklą, turi teisę:
29.1. įstatymų nustatyta tvarka turėti sąskaitas bankuose;
29.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
29.3. sudaryti sutartis bei prisiimti su jomis susijusius įsipareigojimus;
29.4. gauti paramą;
29.5. steigti struktūrinius padalinius;
29.6. steigti filialus;
29.7. įstatymų nustatyta tvarka inicijuoti Centro reorganizavimą ar pertvarkymą;
29.8. teikti Lazdijų rajono savivaldybės tarybai siūlymus dėl veiklos tobulinimo kūno kultūros ir sporto srityje;
29.9. skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti bei dalyvauti skelbiamuose paslaugų teikimo bei darbų atlikimo konkursuose;
29.10. stoti į pelno nesiekiančias nevyriausybines organizacijas bei dalyvauti jų veikloje;
29.11. gauti ir naudoti Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, lėšas. Naudodamas paramos teikėjų turtą ir lėšas bei atsiskaitydamas už jas, Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;
29.12. imtis kitos teisės aktais neuždraustos veiklos;
29.13. steigti mokamas, dalinai mokamas ar nemokamas bendro fizinio rengimo grupes mokiniams, dėl įvairių priežasčių negalintiems lankyti ugdymo grupių, ir suaugusiems;
30. Centras gali turėti ir kitų teisių, nenumatytų šiuose įstatuose, jeigu jos neprieštarauja įstatymams bei kitiems norminiams teisės aktams.
31. Centras privalo:
31.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
31.2. atsiskaityti Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai už panaudotas iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto skirtas lėšas;
31.3. vesti finansinę veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
31.4. teisės aktų nustatyta tvarka mokėti mokesčius;
31.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie savo veiklos planų įgyvendinimą;
31.6. organizuoti ir vykdyti Centre kultivuojamų sporto šakų Lazdijų rajono savivaldybės, šalies bei tarptautines varžybas;
31.7. išduoti Centro baigimo pažymėjimus;
31.8. ieškoti talentingų sportininkų;
31.9. sudaryti atskirų veiklos sričių vidaus tvarkas;
31.10. užtikrinti sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
31.11. teikti Lazdijų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas ir tarifus.
32. Centrui neleidžiama:
32.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose;
32.2. skolintis pinigų už palūkanas iš Centro Savininko ar su juo susijusio asmens;
32.3. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

33. Centro veikla organizuojama pagal:
33.1. Centro direktoriaus patvirtintą Centro strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir Lazdijų rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
33.2. Centro direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir suderintą su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi;
33.3. Centro direktoriaus patvirtintas Centro formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo programas;
33.4. Centro direktoriaus patvirtintą ugdymo planą, kurio projektas turi būti suderintas su Centro taryba.

34. Fiziniai ir juridiniai asmenys, Centro steigimo dokumentuose ar šiuose įstatuose numatytomis sąlygomis perdavę Centrui įnašą, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka, yra Centro dalininkai.
35. Centro dalininkai ir jų įnašų vertės yra įrašomos Centro dokumentuose, o dalininkams išduodami jų įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.
36. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
37. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Centro dalininku, pateikia Centro vadovui – direktoriui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Centro dalininku: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip pat numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Centro veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma Centrui perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą.
38. Centro direktorius, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Centro dalininku, prašymą, per 30 kalendorinių dienų turi raštu pranešti kitiems Centro dalininkams dėl naujo dalininko priėmimo.
39. Centro direktorius per 5 darbo dienas turi dalininkais tapti pageidaujančius asmenis informuoti apie Centro visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.
40. Centro visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidaujantis asmuo tampa Centro dalininku, kai perduoda Centrui savo prašyme nurodytą įnašą.
41. Asmuo, įgijęs Centro dalininko teises, tampa Centro dalininku nuo jo įregistravimo Centro dokumentuose dienos. Centro direktorius, gavęs Centro dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką Centro dokumentuose. Šio dalininko turimų balsų skaičius, įgyvendinant jo teisę balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime, lygus jam teises perleidusio Centro dalininko turėtam balsų skaičiui.
42. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas Centro dalininkas, Centro direktorius per 5 darbo dienas šių įstatų nustatyta tvarka turi pranešti kitiems Centro dalininkams.

43. Centro dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

44. Centro likvidavimo atveju Lazdijų rajono savivaldybei kaip Centro dalininkei (savininkei) tenkantis finansinis turtas (pinigai) pervedamas į Lazdijų rajono savivaldybės biudžetą.
45. Centro likvidavimo atveju Lazdijų rajono savivaldybei kaip Centro dalininkei (savininkei) tenkantis turtas, nenurodytas šių įstatų 44 punkte, teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
46. Centro likvidavimo atveju kitiems Centro dalininkams tenkantis finansinis (pinigai) ir kitas turtas perduodamas surašant turto perdavimo ir priėmimo aktus.

47. Centro organai: visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Centro vadovas – direktorius.
48. Centro vadovas yra direktorius. Direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir skiria nuobaudas Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lazdijų rajono savivaldybės taryba.
49. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.
50. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Apie direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registrui.
51. Direktorius turi būti veiksnus fizinis asmuo. Direktoriumi negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Su direktoriumi sudaroma jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą atšaukti direktorių iš pareigų, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp direktoriaus ir Centro nagrinėjami teisme.
52. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Darbo kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais, šiais įstatais, Centro direktoriaus pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.
53. Direktorius organizuoja Centro veiklą ir veikia Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Centro darbuotojais. Direktorius atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai, viešosios įstaigos dalininkų registravimą, informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.
54. Direktorius:
54.1. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
54.2. šaukia visuotinius dalininkų susirinkimus;
54.3. vadovauja Centro darbui ir įgyvendina Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;
54.4. bankuose atidaro ir uždaro Centro sąskaitas;
54.5. pagal savo kompetenciją Centro vardu sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
54.6. užtikrina Centro ar pagal panaudos sutartį perduoto turto veiksmingą panaudojimą ir išsaugojimą;
54.7. priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro darbuotojus;
54.8. nustato Centro darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
54.9. rengia ir teikia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitas, tvirtina metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir suderintą su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Centro vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus (atsižvelgiant į Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių), kitus organizacinius dokumentus;
54.10. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka sukuria ir prižiūri Centro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą;
54.11. esant poreikiui sudaro laikinas ar nuolat veikiančias komisijas;
54.12. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, kurių vykdymas Centro darbuotojams yra privalomas;
54.13. atstovauja Centrui teisme, valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės institucijose;
54.14. užtikrina tinkamą Centrui duotų užduočių įvykdymą laiku;
54.15. gavęs Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl Centro ilgalaikio turto perdavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo;
54.16. atlieka kitas pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams bei šiems įstatams.
55. Direktorius sudaro Centro finansinių ataskaitų rinkinį ir jį pateikia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai; pateikia Centro duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui; praneša Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Centro veiklai; pateikia informaciją apie Centro veiklą visuomenei; skelbia viešą Centro informaciją teisės aktuose nustatytais terminais.
56. Direktorius turi teisę:
56.1. kelti kvalifikaciją;
56.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir valstybės nustatytas lengvatas;
56.3. stažuotis kitose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
56.4. bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, vykdant valstybinę ir Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo politiką;
56.5. skatinti Centro darbuotojus ir taikyti jiems drausminio poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka;
56.6. reikalauti, kad būtų vykdomi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimai;
56.7. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams ir šiems įstatams.
57. Direktorius, nevykdantis savo pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme, išskyrus tai, kad visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirti šie klausimai: 58.1. sprendimo dėl Centro tapimo kitų juridinių asmenų steigėju ar dalyviu priėmimas; 58.2. sprendimo priėmimas dėl naujų Centro dalininkų priėmimo; 58.3. Centro veiklos strategijos tvirtinimas; 58.4. Centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimas; 58.5. Centro direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimas; 58.6. pareigų, į kurias Centro darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimas; 58.7. Centro veiklos vertinimo kriterijų nustatymas. 59. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Centro direktorius. 60. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Centro direktorius ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Centro direktorius papildomai kiekvienam dalininkui praneša elektroninių ryšių priemonėmis. 61. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 60 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai. 62. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą. 63. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų: 63.1. sprendimą dėl Centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; 63.2. sprendimą pertvarkyti Centrą; 63.3. sprendimą likviduoti Centrą ar atšaukti jo likvidavimą. 64. Jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Centro savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

65. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Centro dokumentai jam pateikiami susipažinti Centro darbo valandomis jo buveinėje ar kitoje Centro vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
66. Centro dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiami neatlygintinai.

67. Patariamasis Centro savivaldos organas yra Centro taryba (toliau – Taryba). Taryba telkia Centro sportininkų, trenerių–sporto mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), auginančių nepilnamečius sportininkus, bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.
68. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per vienerius metus, į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami su Centro bendruomenės veikla susijusių įstaigų, organizacijų atstovai, kurie nėra Centro tarybos nariai.
69. Tarybos sudėtis: 9 nariai (3 sportininkai, 3 treneriai–sporto mokytojai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai).
70. Tarybos nariai renkami ketverių metų kadencijai. Centro taryba veikia pagal Centro tarybos nuostatus, kuriuos tvirtina Centro direktorius, ir kurie negali prieštarauti šiems įstatams.
71. Tarybą renka Centro darbuotojų, sportininkų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. Tarybos sudėtį tvirtina Centro direktorius.
72. Tarybos pirmininką atviru balsavimu balsų dauguma renka Centro tarybos nariai. Centro direktorius ir jo pavaduotojas negali būti Centro tarybos pirmininku.
73. Centro taryba už veiklą atsiskaito Centro bendruomenės nariams vieną kartą per metus.
74. Tarybos posėdžiai šaukiami Tarybos pirmininko iniciatyva. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma.
75. Taryba:
75.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
75.2. išklauso Centro direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;
75.3. svarsto trenerių–sporto mokytojų, sportininkų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui;
75.4. svarsto kitus Centro direktoriaus teikiamus klausimus.

76. Sprendimus steigti Centro filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Centro visuotinis dalininkų susirinkimas.

77. Centrui vadovauja Centro direktorius, kurį konkurso būdu skiria pareigoms neterminuotai ir iš jų atleidžia Lazdijų rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktorius atsiskaito ir yra pavaldus Lazdijų rajono savivaldybės tarybai.
78. Centro direktorių jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, pavaduoja kitas Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Centro darbuotojas.
79. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Apie direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registrui.
80. Centro darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
81. Centro darbuotojus, neviršydamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus, įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius.
82. Darbo apmokėjimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai.
83. Centro vadovai ir treneriai renkasi įvairius kvalifikacijos tobulinimo būdus ir formas pagal poreikį bei atsižvelgdami į Centro strategiją, tikslus ir uždavinius.

84. Centro turtą sudaro dalininkų (savininko) arba rėmėjų jai perduotas turtas šiuose įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įgytas turtas.
85. Centrui gali būti perduotas turtas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais. Centras turtą, kurį valdo panaudos pagrindais, turi naudoti šiuose įstatuose nustatytiems veiklos tikslams.
86. Dalininkų įnašai sudaro Centro dalininkų kapitalą. Dalininkų įnašai nurodomi Centro dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo kapitalo dalį patvirtinantis dokumentas.
87. Centro lėšų šaltiniai gali būti:
87.1. dalininkų (savininko) skiriamos lėšos, rėmėjų perduotas turtas ir lėšos;
87.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus ar kitą šiuose įstatuose nustatytą veiklą;
87.3. valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
87.4. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
87.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
88. Centras organizuoja bei tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais.
89. Centro pajamos gali būti naudojamos tik Centro veiklai ir tikslams siekti, samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui ir Centro ūkinėms išlaidoms padengti.
90. Centro ugdymo veiklos priežiūrą vykdo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
91. Centro ūkinės–finansinės veiklos kontrolę vykdo Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

92. Kai Centro pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
93. Kiti Centro pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
94. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Centro direktorius.

95. Centro veiklos ataskaitoje vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal Centro veiklos tikslus kitoks poveikis.
96. Centro veiklos ataskaitoje turi būti nurodyti Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija ir duomenys.
97. Centro veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Centro interneto svetainėje.
98. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Centro interneto svetainėje.
99. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Centro veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Centro buveinėje Centro darbo valandomis.

100. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Viešųjų įstaigų įstatyme.
Šie įstatai pasirašyti 20 ___ m. ___________ ___ d. Lazdijuose.